หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ 

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SME) ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม หรือ Funding Portal ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ข้อดีของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้ผลตอบแทนที่คงที่และระยะเวลาที่ชัดเจน 

 • การลงทุนระยะสั้น: หุ้นกุ้มีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

 • กระจายความเสี่ยง: การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทย เป็นการลงทุนในธุรกิจรายย่อย (SME) ที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

 • สะดวกและง่าย: การลงทุนออนไลน์ผ่านคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ทำได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต

 • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคือการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพแต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้อย่างเพียงพอด้วยข้อจำกัดทางคุณสมบัติ เช่น ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถึงเกณฑ์ หรือขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ

 • ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับชำระคืนเงิน: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูงเพราะหากบริษัทที่ระดมทุนไม่สามารถชำระคืนเงินตามกำหนด หรือ ไม่สามารถชำระคืนค่าหุ้นกู้ได้เลย นักลงทุนก็จะเสียเงินลงทุนทั้งก้อน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ Funding Portal มีหน้าที่รายงานสถานะของการชำระคืนเงินให้นักลงทุนทราบอย่างทันท่วงที

 • ความเสี่ยงที่ได้รับชำระคืนเงินล่าช้า: เนื่องจากบริษัทที่มาระดมทุนเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและอาจอยู่ระหว่างการรอรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการจากลูกหนี้ จึงมีโอกาสชำระคืนเงินล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ Funding Portal มีหน้าที่รายงานสถานะของการชำระคืนเงินให้นักลงทุนทราบอย่างทันท่วงทีและนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับทุกวันที่มีการชำระคืนเงินล่าช้า

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีสภาพคล่องจึงไม่สามารถมีการขายหรือโอนเปลี่ยนมือได้ ดังนั้น นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว 

นักลงทุนต้องทำความเข้าใจและยอมรับถึงความเสี่ยงทั้งหมดนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่างจากหุ้นกู้ทั่วไปอย่างไร

  หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หุ้นกู้ทั่วไป
ประเภทบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer Type) บริษัทจำกัดขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือ Startup บริษัทจำกัดขนาดกลาง-ใหญ่ (มหาชน) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอออกหุ้นกู้ Funding Portal บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, และ ก.ล.ต.
อายุหุ้นกู้ (Maturity) หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 24 เดือน หุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะสั้นและยาว ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 50 ปี (พันธบัตรรัฐบาลไทย)
ความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเพราะบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทขนาดเล็ก อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลไปถึงความสามารถในการชำระคืนเงิน

มีความเสี่ยงต่ำกว่าเนื่องจากบริษัทขนาดกลางและใหญ่ดำเนินธุรกิจมานานและมีงบการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ผลตอบแทน

จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่าดอกเบี้ยมักจะสูงตามไปด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว (ผลตอบแทนสูงสุดที่ 26% ต่อปี)

ดอกเบี้ยจะต่ำกว่า ตามการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ขายและการจัดอันดับของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)

การวิเคราะห์เครดิต (Credit Rating)

กระบวนการวิเคราะห์เครดิตทำขึ้นโดย Funding Portal

กระบวนการวิเคราะห์เครดิตจัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ ก.ล.ต. รับรอง ในประเทศไทยมี 2 บริษัท คือ ทริสเรทติ้ง (TRIS) และ บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch)

การเปิดเผยข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่จะเปิดเผยบน Funding Portal ที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ใช้ระดมทุนเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ออกใหม่เป็นข้อมูลเปิด สามารถหาได้ใน Website ของบริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้ ก.ล.ต และ thaibma.or.th

ช่องทางการเสนอขาย Funding Portal ธนาคารพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์
สภาพคล่อง ไม่มี ผ่านตลาดรอง

ใครสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้บ้าง

เนื่องจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน โดยต้องผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test และ Knowledge Test ของคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มก่อนจะได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จำแนกนักลงทุนออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  จำนวนเงินที่สามารถลงทุนได้
นักลงทุนทั่วไป ลงทุนได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทั้งหมดในรอบ 12 เดือน และลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อบริษัท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)
นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และฐานะการเงินตามนิยามของ ก.ล.ต. โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 • ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor)
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth)
ลงทุนได้ไม่จำกัดจำนวน

5 ข้อสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 • ระยะเวลาการลงทุน: นักลงทุนควรทราบถึงระยะเวลาของการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการได้

 • รายละเอียดของผู้ออกหุ้นกู้และการจัดอันดับของ Funding Portal: นักลงทุนควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงของการลงทุน

 • อัตราดอกเบี้ย: นักลงทุนควรทราบถึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อวางแผนการลงทุนและประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

 • ค่าธรรมเนียม: นักลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการลงทุนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมนักลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ภาษี ฯลฯ เพื่อประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับทั้งหมด

 • การกระจายความเสี่ยง: นักลงทุนควรจำกัดวงเงินการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เช่น 2% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุน และในวงเงินดังกล่าวควรลงทุนในหลากหลายบริษัท และอุตสาหกรรม

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่นี่ 

เกี่ยวกับอินเวสทรี

บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด คือ คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม (Funding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจ Funding Portal จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2021 อินเวสทรีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างนักลงทุน และ เจ้าของธุรกิจ SME โดยมีหน้าที่หลักคือประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ออกหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้ และอำนวยความสะดวกในการชำระคืนเงินทุนตามกำหนดให้แก่นักลงทุน

อินเวสทรีมุ่งเน้นในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือข้อจำกัดด้านวงเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ได้รับเงินทุนเพียงพอในการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจและสามารถเติบโตต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้างงาน และเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง

ขั้นตอนการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง บน แพลตฟอร์ม อินเวสทรี

 • ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน ที่นี่ 

 • กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (KYC)

 • ทดสอบระดับความเสี่ยง โดยการทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

 • เริ่มลงทุนได้ทันที หลังได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

สุดท้ายนี้ การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุน ไม่ควรใช้เงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และควรบริหารความเสี่ยงพอร์ตโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ 

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SME) ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม หรือ Funding Portal ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ข้อดีของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้ผลตอบแทนที่คงที่และระยะเวลาที่ชัดเจน 

 • การลงทุนระยะสั้น: หุ้นกุ้มีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

 • กระจายความเสี่ยง: การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทย เป็นการลงทุนในธุรกิจรายย่อย (SME) ที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

 • สะดวกและง่าย: การลงทุนออนไลน์ผ่านคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ทำได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต

 • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคือการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพแต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้อย่างเพียงพอด้วยข้อจำกัดทางคุณสมบัติ เช่น ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถึงเกณฑ์ หรือขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ

 • ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับชำระคืนเงิน: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูงเพราะหากบริษัทที่ระดมทุนไม่สามารถชำระคืนเงินตามกำหนด หรือ ไม่สามารถชำระคืนค่าหุ้นกู้ได้เลย นักลงทุนก็จะเสียเงินลงทุนทั้งก้อน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ Funding Portal มีหน้าที่รายงานสถานะของการชำระคืนเงินให้นักลงทุนทราบอย่างทันท่วงที

 • ความเสี่ยงที่ได้รับชำระคืนเงินล่าช้า: เนื่องจากบริษัทที่มาระดมทุนเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและอาจอยู่ระหว่างการรอรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการจากลูกหนี้ จึงมีโอกาสชำระคืนเงินล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ Funding Portal มีหน้าที่รายงานสถานะของการชำระคืนเงินให้นักลงทุนทราบอย่างทันท่วงทีและนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับทุกวันที่มีการชำระคืนเงินล่าช้า

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีสภาพคล่องจึงไม่สามารถมีการขายหรือโอนเปลี่ยนมือได้ ดังนั้น นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว 

นักลงทุนต้องทำความเข้าใจและยอมรับถึงความเสี่ยงทั้งหมดนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่างจากหุ้นกู้ทั่วไปอย่างไร

  หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หุ้นกู้ทั่วไป
ประเภทบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer Type) บริษัทจำกัดขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือ Startup บริษัทจำกัดขนาดกลาง-ใหญ่ (มหาชน) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอออกหุ้นกู้ Funding Portal บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, และ ก.ล.ต.
อายุหุ้นกู้ (Maturity) หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 24 เดือน หุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะสั้นและยาว ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 50 ปี (พันธบัตรรัฐบาลไทย)
ความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเพราะบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทขนาดเล็ก อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลไปถึงความสามารถในการชำระคืนเงิน

มีความเสี่ยงต่ำกว่าเนื่องจากบริษัทขนาดกลางและใหญ่ดำเนินธุรกิจมานานและมีงบการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ผลตอบแทน

จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่าดอกเบี้ยมักจะสูงตามไปด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว (ผลตอบแทนสูงสุดที่ 26% ต่อปี)

ดอกเบี้ยจะต่ำกว่า ตามการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ขายและการจัดอันดับของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)

การวิเคราะห์เครดิต (Credit Rating)

กระบวนการวิเคราะห์เครดิตทำขึ้นโดย Funding Portal

กระบวนการวิเคราะห์เครดิตจัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ ก.ล.ต. รับรอง ในประเทศไทยมี 2 บริษัท คือ ทริสเรทติ้ง (TRIS) และ บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch)

การเปิดเผยข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่จะเปิดเผยบน Funding Portal ที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ใช้ระดมทุนเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ออกใหม่เป็นข้อมูลเปิด สามารถหาได้ใน Website ของบริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้ ก.ล.ต และ thaibma.or.th

ช่องทางการเสนอขาย Funding Portal ธนาคารพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์
สภาพคล่อง ไม่มี ผ่านตลาดรอง

ใครสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้บ้าง

เนื่องจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน โดยต้องผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test และ Knowledge Test ของคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มก่อนจะได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จำแนกนักลงทุนออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  จำนวนเงินที่สามารถลงทุนได้
นักลงทุนทั่วไป ลงทุนได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทั้งหมดในรอบ 12 เดือน และลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อบริษัท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)
นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และฐานะการเงินตามนิยามของ ก.ล.ต. โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 • ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor)
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth)
ลงทุนได้ไม่จำกัดจำนวน

5 ข้อสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 • ระยะเวลาการลงทุน: นักลงทุนควรทราบถึงระยะเวลาของการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการได้

 • รายละเอียดของผู้ออกหุ้นกู้และการจัดอันดับของ Funding Portal: นักลงทุนควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงของการลงทุน

 • อัตราดอกเบี้ย: นักลงทุนควรทราบถึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อวางแผนการลงทุนและประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

 • ค่าธรรมเนียม: นักลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการลงทุนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมนักลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ภาษี ฯลฯ เพื่อประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับทั้งหมด

 • การกระจายความเสี่ยง: นักลงทุนควรจำกัดวงเงินการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เช่น 2% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุน และในวงเงินดังกล่าวควรลงทุนในหลากหลายบริษัท และอุตสาหกรรม

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่นี่ 

เกี่ยวกับอินเวสทรี

บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด คือ คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม (Funding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจ Funding Portal จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2021 อินเวสทรีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างนักลงทุน และ เจ้าของธุรกิจ SME โดยมีหน้าที่หลักคือประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ออกหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้ และอำนวยความสะดวกในการชำระคืนเงินทุนตามกำหนดให้แก่นักลงทุน

อินเวสทรีมุ่งเน้นในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือข้อจำกัดด้านวงเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ได้รับเงินทุนเพียงพอในการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจและสามารถเติบโตต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้างงาน และเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง

ขั้นตอนการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง บน แพลตฟอร์ม อินเวสทรี

 • ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน ที่นี่ 

 • กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (KYC)

 • ทดสอบระดับความเสี่ยง โดยการทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

 • เริ่มลงทุนได้ทันที หลังได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

สุดท้ายนี้ การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุน ไม่ควรใช้เงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และควรบริหารความเสี่ยงพอร์ตโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True