เรื่องราวของพวกเรา

Investree เป็นผู้บุกเบิกการกู้ยืมเงินระหว่าง SME และนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

Investree คือใคร

Investree คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยเรามีเป้าหมายที่เรียบง่ายเพียงที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุน และช่วยให้ผู้ขอกู้เงินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

เรากำลังขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัล


ส่งเสริมอิสรภาพทางการเงินสำหรับทุกคน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลื่องชื่อในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม มีทุนและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง แต่ก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ตรงที่ บ่อยครั้งระบบโครงสร้างด้านการเงินและกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ กลับสร้างช่องว่างในด้านการให้บริการทางการเงินกับบริษัทและผู้ประกอบการรายย่อย

อย่างไรก็ดี ด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้เรามีเครื่องมือที่จะสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว Investree จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นั่นคือ สินเชื่อหรือเงินกู้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของเรา Investree จึงมุ่งหมายที่จะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ออมเงินและผู้ขอกู้เงินภายใต้ระบบนิเวศแห่งความเชื่อมั่นที่โปร่งใส ทันทีที่เราตัดกระบวนการแห่งคนกลางที่ซับซ้อนและเชื่องช้าออกไป เราได้พบกับโลกที่ผู้ออมเงินได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ๆ ขณะที่ผู้ขอกู้รายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและประหยัดมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดรับกับความจำเป็นของผู้กู้อีกด้วย

ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิก หลักการทำงานของเราคือการสร้างความเชื่อมั่น เติบโตอย่างมีคุณธรรม พร้อมไปกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับหุ้นส่วนของเราภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

ขอแสดงความนับถือ

วรกร สิริจินดา


เราสร้างผลกำไรจากการทำงานอย่างไร

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ Investree ที่จะสร้างระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย
เราจะคิดค่าบริการจากผู้ขอกู้ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามจำนวนที่ประกาศไว้ล่วงหน้า

รู้จักกับทีมงานของเรา

Investree บริหารงานโดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ในสายงานธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจ และธุรกิจการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน ทีมงานของเราร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่จะหลอมรวมประสบการณ์ของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเรา


ทีมผู้บริหาร


วรกร มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงธนาคารพาณิชย์มามากกว่า 15 ปี โดยรับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการธนาคารเช่น เงินฝาก สินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารการเงิน การรับฝากทรัพย์สิน และระบบการเงินเพื่อการค้าต่างประเทศต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดของวรกรคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารธนชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการระบบธุรกรรมและสินเชื่อ วรกรจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Murray State University ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) จาก Portland State University และปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สนันนาถเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นของประเทศไทยในด้านสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยมามากกว่า 20 ปี สนันนาถเป็นอดีต CEO บริษัท SG Capital ในเครือบริษัทซิงเกอร์ (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โดยที่ธนาคารไทยเครดิตฯ นั้น สนันนาถได้เป็นผู้ก่อตั้งการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่ม Micro-SME และกลุ่มรายย่อย และเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านสินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย สนันนาถมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ สนันนาถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก NIDA และ ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้วกัลย์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานธนาคารมากว่า 25 ปี ได้เริ่มงานกับธนาคารไทยทนุ อยู่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็คอิเลคทรอนิกส์ ECS ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารสมาชิก จากนั้นได้ย้ายมาพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็ค ให้กับธนาคารธนชาต และดูแลการพัฒนาระบบงาน การชำระเงิน (Payment) การบริหารเงินสด (CashMangement) การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ต่อมาได้เข้าร่วมในโครงการ National e-Payment พัฒนาระบบ PromptPay BulkPayment, PromptPay e-Wallet, Cross Bank BillPayment และ e-Donation และโครงการ Payment for Capital Market ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ก่อนมาได้เข้าร่วมเป็นทีมงานด้านเทคนิคในโครงการอินทนนท์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลอง แก้วกัลย์ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True