ลงทุนหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทางเลือกสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

นักลงทุนรู้ดีกว่า การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าเศรษฐกิจอยู่สภาวะใดก็ตาม และหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตนักลงทุน เพราะมีให้เลือกหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุด การลงทุนนี้ยังเป็นการมอบโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยแรงงานกว่า 10 ล้านคน

การลงทุนหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงของ อินเวสทรี สงวนสิทธิ์เฉพาะนักลงทุนที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนของ
อินเวสทรี

นักลงทุนที่ผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนแล้วสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้และลงทุนบน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ได้

ลงทุนหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทางเลือกสำหรับ

นักลงทุนยุคใหม่

นักลงทุนรู้ดีกว่า การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าเศรษฐกิจอยู่สภาวะใดก็ตาม และหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตนักลงทุน เพราะมีให้เลือกหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุด การลงทุนนี้ยังเป็นการมอบโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยแรงงานกว่า 10 ล้านคน

การลงทุนหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิงของ อินเวสทรี สงวนสิทธิ์เฉพาะนักลงทุนที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนของ อินเวสทรี

นักลงทุนที่ผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนแล้วสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้และลงทุนบน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ได้

ทำไมนักลงทุนถึงเลือกลงทุนในหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ?


ลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาท

อัตราผลตอบแทนสูงสุด 26% ต่อปี


ลงทุนง่าย ทาง online

กำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

ทำไมนักลงทุนถึง

เลือกลงทุนในหุ้นกู้

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ?


ลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาท

อัตราผลตอบแทนสูงสุด 26% ต่อปี

ลงทุนง่าย ทาง online

กำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ลงทุนระยะสั้น
หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ชำระคืนครั้งเดียว

หุ้นกู้ที่มีใบแจ้งหนี้การค้าของผู้ขอออกหุ้นกู้เป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย อินเวสทรี เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน (สูงสุด 180 วัน)

ลงทุนระยะยาว
หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ชำระรายงวด

หุ้นกู้ที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

ลงทุนระยะสั้น
หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ชำระคืนครั้งเดียว

หุ้นกู้ที่มีใบแจ้งหนี้การค้าของผู้ขอออกหุ้นกู้เป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย อินเวสทรี เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน (สูงสุด 180 วัน)

ลงทุนระยะยาว
หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ชำระรายงวด

หุ้นกู้ที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทน ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ
หมายเหตุ : ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน หมายเหตุ : ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทน ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ
หมายเหตุ : ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน หมายเหตุ : ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักลงทุน


บุคคลสัญชาติไทยหรือต่างชาติ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน

สถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

นักลงทุนผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test, Knowledge Test

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักลงทุน

คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นนักลงทุน


บุคคลสัญชาติไทยหรือต่างชาติ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน

สถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

นักลงทุนผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test, Knowledge Test

ขั้นตอนการลงทุน


ลงทะเบียน

กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

ทดสอบระดับความเสี่ยง

ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เริ่มลงทุน

ลงทุนผ่านแดชบอร์ดเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามผลการลงทุน

นักลงทุนติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน


ขั้นตอนการลงทุน

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

ทดสอบระดับความเสี่ยง

ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เริ่มลงทุน

ลงทุนผ่านแดชบอร์ดเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามผลการลงทุน

นักลงทุนติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน

ขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ขอบคุณนักลงทุนที่ให้
ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True