คำถามที่พบบ่อย

1. การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้าคืออะไร

การกู้เงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้การค้า เป็นรูปแบบการให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ใช้ยอดเงินตามใบแจ้งหนี้การค้าเป็นที่มาของเงินที่จะใช้ชำระเงินกู้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ผู้จ่ายเงินจะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ขอกู้ และผู้ขอกู้ก็จะชำระเงินกู้นั้นให้กับนักลงทุนหรือผู้ให้กู้ รวมเงินต้นและดอกเบี้ย ข้อกำหนด : จำนวนเงินสูงสุดที่ให้กู้จะไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

2. ผู้กู้เงินสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ทุกประเภทมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือไม

เราจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ กับใบแจ้งหนี้จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานภาครัฐ โดย Investree จะประเมินและเลือกใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม โดยยึดจากระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินของเรา ก่อนที่จะเสนอจำนวนสินเชื่อให้กับนักลงทุนหรือผู้ให้กู้ที่ลงทะเบียนกับเรา

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้สั่งจ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ได้

หากผู้กู้ขอกู้เงินผ่านทาง Investree แต่มีเหตุที่ผู้จ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้การค้าได้ ผู้กู้ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องชำระหนี้ทั้งหมด รวมเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน/ผู้ให้กู้

4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้คือเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเงินกู้และจะมีการตัดสินเป็นรายกรณี ซึ่งมีการกำหนดไว้ตามขั้นตอนการประเมินระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน  ที่ดำเนินการตรวจสอบโดย  Inves
tree แต่จะไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

5. จำนวนเงินกู้และระยะเวลาการชำระหนี้นั้นกำหนดอย่างไร

Investree จะจัดหาเงินกู้ที่มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าในใบแจ้งหนี้การค้า หรือไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อใบแจ้งหนี้การค้า ในส่วนของระยะเวลาการชำระหนี้จะสอดคล้องกับระยะเวลาการจ่ายเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้การค้า โดยการตัดสินถือเป็นดุลพินิจของ Investree

6. ผู้กู้จะได้รับเงินจากการกู้เงินได้เมื่อไหร่

กระบวนการประเมิน คัดเลือก และอนุมัติจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอเงินกู้ให้นักลงทุนพิจารณาเป็นเวลา 14 วัน หากจำนวนเงินที่ขอกู้ได้รับการตอบรับเต็มจำนวน 100% ก่อน 14 วันที่กำหนด จะมีการจ่ายเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีของผู้กู้ทันที

7. มีการรับประกันหรือไม่ว่าผู้กู้จะได้รับเงินกู้ที่มีการเสนอให้นักลงทุนเต็มจำนวน

ทาง Investree ไม่สามารถรับประกันว่าผู้กู้จะได้รับเงินตามที่เสนอให้นักลงทุนเต็มจำนวน แต่หากนักลงทุนสนใจให้กู้น้อยกว่า 60% ของยอดเงินกู้ ภายใน 14 วัน ทางผู้ขอกู้มีสิทธิ์ยกเลิกหรือยืดระยะเวลาการเสนอกู้ต่อไปได้

8. ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการผ่านช่องทางของ Investree หรือไม่

Investree จะแจ้งค่าบริการให้กับทางผู้กู้รับทราบตั้งแต่ต้นเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

Sign Up | LENDER 
Already Have an Account? Login

Syariah financing funding Register
Already Have an Account? Login

Personal Loan Register
Already Have an Account? Login

Business Loan RegisterAlready Have an Account? Login

Syariah Business Financing RegisterAlready Have an Account? Login

Referrer Register
Already Have an Account? Login

Borrower RegistrationAlready have an account? เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

Forgot Password

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True