นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้การใช้บริการระบบบนเว็บไซต์ www.investree.co.th  (ต่อไปจะเรียกว่า “ระบบเว็บไซต์”) ดำเนินการโดย บริษัท อินเวสทรี(ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)  ท่านตกลงและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน (“ข้อมูล”) ให้แก่ผู้ให้บริการทราบ ซึ่งผู้ให้บริการได้คำนึงถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน และความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น โดยท่านได้อ่าน ยินยอม รับทราบ และเข้าใจนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความดังต่อไปนี้

1   ข้อมูลที่จัดเก็บ

1.1   ผู้ให้บริการมีสิทธิจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวตนของท่าน หรือข้อมูลที่ใช้ติดต่อท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ เพศ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเครดิตบูโร ข้อมูลการลงทุน ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ อำนาจหน้าที่ในธุรกิจหรือองค์กรทางธุรกิจของท่าน หรือการทำธุรกรรมใด ๆ และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน อาทิ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน จากการที่ท่านได้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือผ่านการเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกกับผู้ให้บริการ (ต่อไปจะรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ  และมีสิทธิใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการระบบเว็บไซต์เท่านั้น

1.2   ท่านรับทราบและยินยอมให้ ผู้ให้บริการได้ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ รวมถึงการเก็บบันทึกการใช้งานระบบและคุกกี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน  รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์  ทั้งนี้  “คุกกี้ (Cookies)”  ซึ่งเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น   ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร  มีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น  คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผล  เมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ให้บริการ หรือจนกว่าท่านจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย  หรือกระทำการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ผู้ให้บริการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี  โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน   โดยใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

2   การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

เมื่อท่านให้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการจัดเก็บ รักษา เปิดเผย และใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1    เพื่อการตรวจสอบเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการระบุตัวตนของท่านเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวบุคคล การหลอกลวง การโกง หรือการทุจริตต่าง ๆ รวมถึงป้องกันการใช้บริการระบบเว็บไซต์เพื่อการกระทำผิดต่าง ๆ
2.2    เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ. 21/2562 และให้สามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
2.3    เพื่อการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกของบัญชีสมาชิก (Account)ให้แก่ท่าน
2.4    เพื่อช่วยให้ท่านดำเนินธุรกรรรมตามความประสงค์ของท่าน
2.5    เพื่อการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ บริการเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการต้องการแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ
2.6    เพื่อประเมินเครดิตในการออกหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (creditworthiness) ของหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
2.7    เพื่อติดตามทวงหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
2.8    เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบ และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้บริการระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.9    เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของผู้ให้บริการ
2.10    เพื่อรายงานข้อมูลให้แก่ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องรายงานตามกฎหมาย
2.11    เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ในเวลานั้น
2.12    เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ
2.13    เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น
2.14    เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมาย เมื่อหน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวร้องขอ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และทำการป้องการมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

3   มาตรการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการจึงกำหนดนโยบายควบคุมข้อมูลและนโยบายรักษาความลับของลูกค้า และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสงวนรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตลอดจนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นความลับตามมาตราการรักษาข้อมูลภายในของผู้ให้บริการ โดยมีการกำหนดสิทธิและข้อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยและการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

ผู้ให้บริการได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกทำลายหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และผู้ให้บริการกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการจัดให้มีการสำรองข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ผู้ให้บริการยังใช้เทคโนโลยี เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ดังนี้

3.1    Firewall  เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือผู้ที่ผู้ให้บริการอนุญาตเท่านั้น  จึงจะผ่าน Firewall  เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
3.2    Scan Virus  เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการ  จะมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง  และ Update โปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังมีการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Server
3.3    Auto Log Off  ในการใช้บริการระบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หลังจากเลิกการใช้งานแล้ว ควร Log off ทุกครั้งเพื่อออกจากระบบ  กรณีที่ลืม Log off  ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน
 

4   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยกเลิกการให้ข้อมูล

4.1    ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน หรือพบข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 02-258-6589 พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล เมื่อผู้ให้บริการร้องขอ 
4.2    ท่านสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยแจ้งความประสงค์มา ทางอีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 02-258-6589  ทั้งนี้ เมื่อท่านทำการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ท่านอาจจะไม่ได้รับการบริการตามระดับความพึงพอใจเดิมของท่าน หรือผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

5   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการได้มีการดําเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดําเนินการของผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทได้จัดทําระเบียบคําสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ เพื่อให้การดําเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกํากับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผู้ให้บริการกำหนด

6   การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและยินยอมให้ ผู้ให้บริการทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เพื่อให้นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับเทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่านสามารถติดตามการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True