นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding portal) (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)   คำนึงถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการทุกช่องทางของผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ออกและระดมทุนด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (“ผู้ระดมทุน”) และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (“ผู้ลงทุน”) (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้บริการ”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการสมัครเพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการประกาศในนโยบายฉบับนี้อย่างครบถ้วนแล้ว

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบาฉบับนี้ได้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะประกาศนโยบายฉบับแก้ไขผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยให้มีผลทันทีเมื่อมีการประกาศ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ และใช้แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากการประกาศนโยบายที่แก้ไข จะถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายที่แก้ไขแล้ว

นิยามศัพท์

ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายฉบับนี้ตีความโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ เอกสารการระบุตัวตน ซึ่งผู้ให้บริการอาจเข้าถึง หรือได้รับจากผู้ใช้บริการโดยหลักจากการใช้บริการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงของผู้ให้บริการ (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านการติดต่อเพื่อใช้บริการอื่นที่จัดให้มีขึ้นโดยผู้ให้บริการ (“บริการ”) รวมถึงผ่านแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (2) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ระดมทุนซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย พนักงาน และบุคคลธรรมดาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือได้รับการแต่งตั้งให้ประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของผู้ให้บริการนั้น และรวมถึงลูกค้าหรือคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาของผู้ระดมทุน ซึ่งผู้ระดมทุนอาจนำส่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อการประเมินคุณสมบัติและความเหมาสมของผู้ระดมทุน (“บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) (3) บุคคลอื่นใด ๆ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากหลายแหล่งที่มาทั้งทางตรง และทางอ้อมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การให้ข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจลงทะเบียน และ/หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์ม หรือแบบฟอร์มอื่นที่ผู้ให้บริการอาจกำหนดขึ้นเพื่อขอข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงผ่านการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ผู้ให้บริการอาจกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อมูลในกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน และข้อมูลการติดต่อผ่าน Webboard ที่ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ให้บริการปะมวลผลภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้แล้ว

 • ได้รับข้อมูลทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง (1) การที่ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตรทางการค้าที่อาจส่งต่อข้อมูลขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ให้บริการเพื่อประมวลผล หรือ (2) ผู้ให้บริการภายนอกที่ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติในการให้บริการ หรือเพื่อการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการระดมทุนหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงให้สำเร็จ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึง ธนาคารพาณิชย์ ในฐานะผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ เครดิตบูโร หรือผู้ให้บริการฐานข้อมูลการยืนยันตัวตน เป็นต้น

ข้อมูลที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล

เพื่อการให้บริการแพลตฟอร์มระดมทุนและออกเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.     ข้อมูลการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) ข้อมูลสถานที่เกิด วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานภาพ รายละเอียดบัตรประจำตัวประชาชน (รวมถึง ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลข laser code หลังบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ออกและหมดอายุ รวมถึงภาพถ่ายบัตร) ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ปัจจุบัน การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง ที่มาของรายได้ ภาพถ่ายใบหน้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบบของบริษัทต้องใช้เพื่อเปรียบเทียบแบบ Biometric Comparison (ซึ่งผู้ให้บริการจะขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน แต่หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการปฏิเสธ การให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ ภายใต้กำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับอื่น และอาจรวมถึงแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติอื่น เช่น FATCA form

2.     ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณสมบัติของผู้ระดมทุน ได้แก่ ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเครดิตบูโรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล และข้อมูลอื่นที่อาจมีการเก็บ รวบรวม ประมวลผลระหว่างการติดต่อประสานงาน การตรวจสอบเอกสาร และการสัมภาษณ์การประเมินคุณสมบัติในการเป็นผู้ระดมทุน รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ซึ่งเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของผู้ระดมทุน ซึ่งผู้ระดมทุนอาจนำส่งให้ผู้ให้บริการประเมินความเหมาะสมในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

3.     ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณสมบัติของผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามนิยามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์หรือรายได้) หรือเอกสารแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ การประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่ผ่านมาของผู้ลงทุนดังกล่าว

4.     ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ (Online Identifier) ได้แก่ username / password ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้สำหรับการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือติดต่อกับผู้ให้บริการ อาทิเช่น หมายเลข IP รหัสประจำ ตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกแพลตฟอร์ม ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลังการเข้ามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Referring Website) พฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์ม (Customer Behavior) (รวมถึง ข้อมูลที่ค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม) และข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ทั้งนี้ สำหรับการใช้คุกกี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการได้ติดตั้ง  “คุกกี้ (Cookies)”  ซึ่งเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าการใช้คุกกี้ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผล  เมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบหรือการเชื่อม โยงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบ “คุกกี้” จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการตั้งค่าไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

5.     ข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ได้แก่ ข้อมูลในการทำธุรกรรมใดผ่านบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ข้อมูลการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคำสั่งจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ข้อมูลการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง รายละเอียดธุรกรรม วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) เวลาที่เยี่ยมชมและใช้บริการแพลตฟอร์ม (Access Time)

6.     ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพถ่าย (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) ของผู้ใช้บริการที่อาจเข้าร่วมกิจกรรม หรือการฝึกอบรม (Event / Webinar) ที่ผู้ให้บริการอาจจัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Online หรือ Offline ข้อมูล Testimonial หรือความเห็นของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการอาจให้เกี่ยวกับผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการอื่น หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นไม่ว่าส่วนใดที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ ระหว่างการติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความ เห็น คำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น และบันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัท บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว คลิปบันทึกเสียง บันทึกการสื่อสารผ่าน Log / Chat-Bot เป็นต้น

วัตถุประสงค์การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.     เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ให้บริการระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับภายใต้กฎหมายอื่น ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

 • การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการดำเนินกระบวนการทำความรู้จักผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์ตัวตน การยืนยันตัวตน การทำความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก และการทบทวนข้อมูลผู้ใช้บริการในฐานะลูกค้าของบริษัท
 • การตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ (1) การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุน และการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ การตรวจสอบการทำธุรกรรมจองซื้อของผู้ลงทุนเพื่อจำกัดมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงของผู้ลงทุนรายบุคคล และ (2) การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และความเหมาะสมในการใช้บริการของผู้ระดมทุน การประเมินเครดิตและความน่าเชื่อถือในการออกหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของหลัก ทรัพย์คราวด์ฟันดิง
 • การจัดทำเอกสารบัญชี ภาษีของผู้ให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการการเสียภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามการมอบหมายหรือมอบอำนาจ)
 • การรายงานผลการเสนอขายและระดมทุน ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต หรือคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลอื่น

2.     เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้ให้บริการมีภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ หรือเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนที่จะเข้าทำสัญญาได้ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

 • การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อ และ/หรือร้องขอจากผู้ให้บริการ ก่อนการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และตลอดการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัด การให้ข้อมูลเบื้องต้น หรือการให้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อร้องเรียนใดที่ผู้ให้บริการอาจมี
 • การระบุเชื่อมโยงตัวตนผู้ใช้บริการที่ดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม การติดต่อประสานงานระหว่างการดำเนินธุรกรรม การใช้แพลตฟอร์ม การใช้บริการอื่น ตั้งแต่เริ่มต้นจนดำเนินธุรกรรมทั้งหมดสำเร็จ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อประสานงานผู้ระดมทุน และผู้ลงทุน ระหว่างขั้นตอน (1) การเสนอขายและจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (2) การจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการ (3) การจัดทำเอกสารหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง (ถ้าจำเป็น) (4) การติดตามการชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการส่งมอบหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และ (5) การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อ กําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง
 • การติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม เช่น การใช้งานหรือดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การใช้งานระบบ การตรวจสอบและการยืนยันการทำธุรกรรม การตรวจสอบและปรับปรุงรายการธุรกรรม การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบย้อนหลังโดยผู้ใช้บริการเอง
 • การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นของผู้ให้บริการ เช่น การติดตามทวงถามจำนวนเงินใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอาจติดค้างต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการ การติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริการ บริการเพิ่มเติม การให้บริการของแพลตฟอร์ม ข้อมูลอื่น ที่ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เกี่ยวกับการใช้บริการ และการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอื่นที่ผู้ให้บริการอาจมีกับผู้ใช้บริการ

3.     เพื่อประโยชน์ในการใช้และรักษาสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ โดยไม่กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินสมควร ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

 • การจัดการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการให้บริการที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงแพลตฟอร์มแลระบบการให้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการหรือการสอบสวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทใดๆ การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงบริการภายในของผู้ให้บริการเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำแบบจำลอง และ/หรือการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสัดส่วน Portfolio รวม
 • การดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง ในการให้บริการของผู้ให้บริการ การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตามการปฏิบัติตามระเบียบภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4.     กรณีได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามจุดประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละท่านอาจได้ให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนไหว ได้แก่ ภาพจำลองใบหน้าของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
 • การส่งข้อมูลทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ของผู้ให้บริการ รวมถึงการนำส่งข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโปรโมชั่นที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทในเครือ ในฐานะกรรมการประเมินคุณสมบัติผู้ระดมทุน รวมถึงผู้ให้บริการระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ให้บริการระบบคราวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ผู้ให้บริการอาจมีต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งต่อ เปิดเผยหรือโอนไปต่างประเทศให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละท่านไว้ (1) ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้บริการมีความจำเป็นในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ (2) ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยว ข้อง และ (3) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ผุ้ให้บริการสงวนสิทธิเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลาสูงสุดตามอายุความที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการไปให้แก่บุคคลภายนอก

โดยหลักการ ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ แต่โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวให้แก่บุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

1.     ผู้ใช้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ระดมทุนให้แก่ ผู้ลงทุนเพื่อการพิจารณาการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุน ให้แก่ผู้ระดมทุน เพื่อการจัดทำและส่งมอบหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และการติดต่อประสานงานระหว่างกันเพื่อการปฏิบัติธุรกรรมภายใต้เอกสารการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และเอกสารข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

2.     ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ให้บริการสนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการการชำระเงินและการจัดทำบัญชี หรือที่ปรึกษา เพื่อการดำเนินธุรกิจ และการทำงานของแพลตฟอร์ม หรือบริการอื่นใดของผู้ให้บริการ

3.     หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการเปิดเผยต่อศาล อนุญาโตตุลาการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

4.     บุคคลภายนอกอื่นใด ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ใช้บริการแจ้งความยินยอมแก่ผู้ให้บริการ ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลเหล่านั้น

การใช้คุกกี้

ในการให้บริการแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีความจำเป็นในการใช้คุกกี้ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียง) ซึ่งมีลักษณะเป็น text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ เพื่อการจัดเก็บบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.     Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้งาน เช่น การเลือกหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงก่อนการยืนยันการจองซื้อ เป็นต้น 

2.     Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงเนื้อหาแพลตฟอร์มที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ 

3.     Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนขอแพลตฟอร์ม ทั้งนี้คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ 

4.     Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

มาตรการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ผู้ให้บริการกำหนดนโยบายควบคุมข้อมูลและนโยบายรักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องประมวลผล โดยมีการกำหนดสิทธิและข้อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยและการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากการถูกทำลายหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง และผู้ให้บริการกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการจัดให้มีการสำรองข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในสิทธิตามกฎหมายเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการเปิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้แก่ (1) สิทธิขอถอนความยินยอม: เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลา แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค (4) สิทธิขอคัดค้านการประมวลผล (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้ หากผู้ให้บริการหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ในกรณีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน หรือเป็นกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ (8) สิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-619-8099

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: [email protected]

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True