ทำความเข้าใจ ภัยธรรมชาติส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าเดือนกันยายน 2023 เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ +1.4 องศาเซลเซียส และสูงกว่าสถิติเดิมในเดือนกันยายนในปี 2020 กว่า +0.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกสูงขึ้น ส่งผลให้กระแสลมพัดจากตะวันออกไปตะวันตกน้อยลง และทำให้ฝนตกน้อยลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งและไฟป่า ทำให้ฝนตกมากขึ้นในอเมริกาใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและปัญหาดินถล่มในภูมิภาคนี้ สถิติอุณหภูมิโลกใหม่ในเดือนกันยายน 2023 ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกของเราในรูปแบบของภัยธรรมชาติ
 

NOAA SEPTEMBER 2023

ที่มา National Oceanic and Atmospheric Administration U.S. Department of Commerce

 

บทความนี้จะมาอธิบายถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน โดยยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ภัยธรรมชาติ คืออะไร

ภัยธรรมชาติ คือ ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อชีวิต ความอยู่รอด ของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมาก ซึ่งอาจสร้างผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม ฯลฯ

ภัยธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ภัยธรรมชาติทางกายภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุหมุน ภัยแล้ง หรือ ไฟป่า เป็นต้น
 • ภัยธรรมชาติทางชีวภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น โรคระบาด หรือ แมลงศัตรูพืช เป็นต้น

ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภัยธรรมชาตินั้นๆ เช่น
 • แผ่นดินไหว เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 • ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการสะสมของก๊าซและหินหนืดใต้พื้นดิน
 • พายุหมุนเขตร้อน เกิดจากการหมุนวนของอากาศร้อนชื้น
 • ภัยแล้ง เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยเกินไป

นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว การกระทำหรือกิจกรรมของมนุษย์ก็มีส่วนทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้เช่นกัน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ดินถล่มได้ง่ายขึ้น การก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการกัดเซาะของดินและน้ำ หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก ผลกระทบของภัยธรรมชาติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมพร้อมของประชาชน ฯลฯ

ภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับ เศรษฐกิจ และการลงทุนอย่างไร

ภัยธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 

ผลกระทบเชิงลบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ได้แก่

1. ความสูญเสียทางกายภาพ 

ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไฟป่า ฯลฯ สามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจได้ ส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการของธุรกิจลดลงหรือขาดทุนได้

2. ความล่าช้าของโครงการ 

ภัยธรรมชาติอาจทำให้โครงการก่อสร้างหรือพัฒนาต่างๆ ล่าช้าหรือหยุดชะงักได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. ความผันผวนของตลาด 

ภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดความผันผวนของตลาดการเงินได้ เนื่องจากนักลงทุนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ

ผลกระทบเชิงบวกของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ได้แก่

1. โอกาสในการฟื้นฟู 

ภัยธรรมชาติอาจสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจหรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้มีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้น

2. ความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยหากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการลงทุนหนาแน่น หรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในวงกว้างได้ ตัวอย่างเช่น

เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในออสเตรเลีย

เมื่อปี 2019–2020 เกิดจากสภาวะอากาศที่ร้อนรุนแรงจากเอลนีโญ ส่งผลให้ไฟไหม้ป่าลุกลามทั่วประเทศ มีการจ่ายไฟฟ้ามากเกินไปจนทำให้เกิดภาวะ Blackouts ครัวเรือนกว่า 2 แสนคนในรัฐ Victoria ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่นานหลายครั้งและนานหลายชั่วโมง นํ้าประปาไม่สามารถจ่ายให้ประชาชนได้ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่ายังทำให้ GDP ของประเทศลดลง 0.2% และสร้างความเสียหายมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตาม ความร้อนจากเอลนีโญ ได้ผลักดันให้ภาคส่วนพลังงานให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น หลังจากภาวะ Blackouts ในรัฐ Victoria รัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม ในการผลิตไฟฟ้าครึ่งนึงภายในปี 2030 
ในปี 2022 รัฐบาลอัดฉีดเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสูงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนของพลังงานทำให้เทรนด์การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเริ่มปรากฎให้เห็นมากขึ้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นักลงทุนควรจับตามอง

ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ณ ปัจจุบัน

ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน สำหรับประเทศไทยเอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รายงานว่าปริมาณฝนสะสมปี 2566 ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 6 ก.ค. 2023 ของทั้งประเทศมีค่าน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 40% โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คาดการณ์ถึงผลผลิตข้าวของปีนี้ไว้ว่าผลผลิตข้าวจะลดลงจากปีการผลิตที่แล้วประมาณ 2 ล้านตัน หรือ -6% สาเหตุมาจากฝนที่น้อย ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงและความถี่ที่น้อยลงในการปลูกข้าวในบางพื้นที่  ปัจจุบัน เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม หรือ AgriTech กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะนอกจากความสามารถในการช่วยวางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ยังมีการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย เช่น กลุ่ม PTT CP หรือ มิตรผล ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับภาคการเกษตรถึงแม้จะมีความท้าทายทางด้านการเข้าถึงของเกษตกรสู่นวัตกรรมและเครื่องมือเหล่านี้ก็ตาม

นักลงทุนควรเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆอย่างไร

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจและการลงทุน เช่น ผลกระทบจากสภาพอากาศต่อการผลิต อุปสงค์และอุปทาน ฯลฯ (demand and supply) 

ตัวอย่างของอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและภัยธรรมชาติ ได้แก่

 • อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอาจลดลง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
 • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การก่อสร้างอาจล่าช้าหรือหยุดชะงัก ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น

2. กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว การก่อสร้าง ฯลฯ และพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือลงทุนในบริษัทที่ดำเนินกิจการด้วยแนวคิด ESG ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ก็สามารถช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน พร้อมกับส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน (อ่านต่อ บทความ: ESG อนาคตของการลงทุน การลงทุนเพื่ออนาคต) โดยข้อมูลจาก Deloitte พบว่า ESG กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และคาดว่าภายในปี 2024 สินทรัพย์ทั่วโลกที่ได้รับการบริหารจัดการกว่าครึ่งนึงจะเป็นสินทรัพย์ที่บริหารตามหลัก ESG รวมเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์

3. ติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที

หากคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยง หุ้นกู้คราวฟันดิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ (อ่านต่อ บทความ: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน)  อย่างไรก็ดีการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจความเสี่ยงในทุกมิติ ของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทำความเข้าใจ ภัยธรรมชาติส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าเดือนกันยายน 2023 เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ +1.4 องศาเซลเซียส และสูงกว่าสถิติเดิมในเดือนกันยายนในปี 2020 กว่า +0.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกสูงขึ้น ส่งผลให้กระแสลมพัดจากตะวันออกไปตะวันตกน้อยลง และทำให้ฝนตกน้อยลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งและไฟป่า ทำให้ฝนตกมากขึ้นในอเมริกาใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและปัญหาดินถล่มในภูมิภาคนี้ สถิติอุณหภูมิโลกใหม่ในเดือนกันยายน 2023 ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกของเราในรูปแบบของภัยธรรมชาติ
 

NOAA SEPTEMBER 2023

ที่มา National Oceanic and Atmospheric Administration U.S. Department of Commerce

 

บทความนี้จะมาอธิบายถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน โดยยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ภัยธรรมชาติ คืออะไร

ภัยธรรมชาติ คือ ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อชีวิต ความอยู่รอด ของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมาก ซึ่งอาจสร้างผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม ฯลฯ

ภัยธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ภัยธรรมชาติทางกายภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุหมุน ภัยแล้ง หรือ ไฟป่า เป็นต้น
 • ภัยธรรมชาติทางชีวภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น โรคระบาด หรือ แมลงศัตรูพืช เป็นต้น

ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภัยธรรมชาตินั้นๆ เช่น
 • แผ่นดินไหว เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 • ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการสะสมของก๊าซและหินหนืดใต้พื้นดิน
 • พายุหมุนเขตร้อน เกิดจากการหมุนวนของอากาศร้อนชื้น
 • ภัยแล้ง เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยเกินไป

นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว การกระทำหรือกิจกรรมของมนุษย์ก็มีส่วนทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้เช่นกัน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ดินถล่มได้ง่ายขึ้น การก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการกัดเซาะของดินและน้ำ หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก ผลกระทบของภัยธรรมชาติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมพร้อมของประชาชน ฯลฯ

ภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับ เศรษฐกิจ และการลงทุนอย่างไร

ภัยธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 

ผลกระทบเชิงลบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ได้แก่

1. ความสูญเสียทางกายภาพ 

ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไฟป่า ฯลฯ สามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจได้ ส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการของธุรกิจลดลงหรือขาดทุนได้

2. ความล่าช้าของโครงการ 

ภัยธรรมชาติอาจทำให้โครงการก่อสร้างหรือพัฒนาต่างๆ ล่าช้าหรือหยุดชะงักได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. ความผันผวนของตลาด 

ภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดความผันผวนของตลาดการเงินได้ เนื่องจากนักลงทุนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ

ผลกระทบเชิงบวกของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ได้แก่

1. โอกาสในการฟื้นฟู 

ภัยธรรมชาติอาจสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจหรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้มีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้น

2. ความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งอาจสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อเศรษฐกิจและการลงทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยหากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการลงทุนหนาแน่น หรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในวงกว้างได้ ตัวอย่างเช่น

เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในออสเตรเลีย

เมื่อปี 2019–2020 เกิดจากสภาวะอากาศที่ร้อนรุนแรงจากเอลนีโญ ส่งผลให้ไฟไหม้ป่าลุกลามทั่วประเทศ มีการจ่ายไฟฟ้ามากเกินไปจนทำให้เกิดภาวะ Blackouts ครัวเรือนกว่า 2 แสนคนในรัฐ Victoria ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่นานหลายครั้งและนานหลายชั่วโมง นํ้าประปาไม่สามารถจ่ายให้ประชาชนได้ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่ายังทำให้ GDP ของประเทศลดลง 0.2% และสร้างความเสียหายมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตาม ความร้อนจากเอลนีโญ ได้ผลักดันให้ภาคส่วนพลังงานให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น หลังจากภาวะ Blackouts ในรัฐ Victoria รัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม ในการผลิตไฟฟ้าครึ่งนึงภายในปี 2030 
ในปี 2022 รัฐบาลอัดฉีดเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสูงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนของพลังงานทำให้เทรนด์การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเริ่มปรากฎให้เห็นมากขึ้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นักลงทุนควรจับตามอง

ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ณ ปัจจุบัน

ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน สำหรับประเทศไทยเอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รายงานว่าปริมาณฝนสะสมปี 2566 ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 6 ก.ค. 2023 ของทั้งประเทศมีค่าน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 40% โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คาดการณ์ถึงผลผลิตข้าวของปีนี้ไว้ว่าผลผลิตข้าวจะลดลงจากปีการผลิตที่แล้วประมาณ 2 ล้านตัน หรือ -6% สาเหตุมาจากฝนที่น้อย ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงและความถี่ที่น้อยลงในการปลูกข้าวในบางพื้นที่  ปัจจุบัน เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม หรือ AgriTech กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะนอกจากความสามารถในการช่วยวางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ยังมีการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย เช่น กลุ่ม PTT CP หรือ มิตรผล ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับภาคการเกษตรถึงแม้จะมีความท้าทายทางด้านการเข้าถึงของเกษตกรสู่นวัตกรรมและเครื่องมือเหล่านี้ก็ตาม

นักลงทุนควรเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆอย่างไร

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจและการลงทุน เช่น ผลกระทบจากสภาพอากาศต่อการผลิต อุปสงค์และอุปทาน ฯลฯ (demand and supply) 

ตัวอย่างของอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและภัยธรรมชาติ ได้แก่

 • อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอาจลดลง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
 • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การก่อสร้างอาจล่าช้าหรือหยุดชะงัก ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น

2. กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว การก่อสร้าง ฯลฯ และพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือลงทุนในบริษัทที่ดำเนินกิจการด้วยแนวคิด ESG ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ก็สามารถช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน พร้อมกับส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน (อ่านต่อ บทความ: ESG อนาคตของการลงทุน การลงทุนเพื่ออนาคต) โดยข้อมูลจาก Deloitte พบว่า ESG กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และคาดว่าภายในปี 2024 สินทรัพย์ทั่วโลกที่ได้รับการบริหารจัดการกว่าครึ่งนึงจะเป็นสินทรัพย์ที่บริหารตามหลัก ESG รวมเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์

3. ติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที

หากคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยง หุ้นกู้คราวฟันดิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ (อ่านต่อ บทความ: หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร สรุปสาระสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุน)  อย่างไรก็ดีการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจความเสี่ยงในทุกมิติ ของการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True