Invoice Factoring กับ Invoice Financing ต่างกันอย่างไร?

หนึ่งปัจจัยที่ทำให้ SME ขาดสภาพคล่องคือการถูกยืดการชำระสินเชื่อการค้า หรือ เครดิตเทอม (Credit Term) จากลูกหนี้การค้า เพราะเมื่อสินค้าหรือบริการที่ขายไปแล้วยังไม่ได้รับเงิน การซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้าครั้งใหม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนที่มีไปก่อน ซึ่งก็หมายถึงความเสี่ยงที่ SME เองก็อาจมีโอกาสผิดนัดชำระเจ้าหนี้ของตน ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อไปอีกเป็นวงกว้าง 

ผลสำรวจของผู้ประกอบการ SME โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี 2020 พบว่า 96% ของการทำธุรกิจของไทยในรูปแบบ B2B มีการให้เครดิตเทอมแก่คู่ค้าที่ซื้อขายสินค้าและบริการร่วมกัน ดังนั้น เครดิตเทอม จึงมีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องรวมถึงการบริหารจัดการวงจรเงินสดของธุรกิจ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ธุรกิจสะดุด SME จำเป็นต้องหาแนวทางให้ลูกหนี้การค้าชำระค่าสินค้าและบริการตามกำหนดเพื่อสร้างกระแสเงินสดที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเตรียมตัวในกรณีที่ถูกผิดนัดชำระ

วันนี้ เราจะมาแนะนำ Invoice Factoring และ Invoice Financing ตัวช่วยในการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ให้เป็นเงินสด เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

Invoice Factoring คืออะไร?

Invoice Factoring หรือที่เรียกว่า “บริการรับซื้อหนี้การค้า” คือการขอสินเชื่อโดยการขายใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับผู้ให้บริการ Factoring หรือที่รู้จักในนาม Factor 

 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อสินค้า เพื่อเรียกเก็บเงิน หลังจากส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) นำใบแจ้งหนี้ไปขอสินเชื่อกับ Factor พิจารณา หากผ่านการพิจารณา เจ้าของธุรกิจ (SME) จะดำเนินการแจ้งโอนสิทธิ์การเป็นผู้รับเงินให้กับ Factor และเมื่อได้รับสิทธิ์การเป็นผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าของธุรกิจจะได้รับเงินจาก Factor  
 • บริษัทผู้ซื้อสินค้า จ่ายเงิน ให้กับ  Factor  เมื่อครบกำหนดชำระ (Credit term)

Invoice Financing คืออะไร?

Invoice Financing คือการใช้ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ยื่นประกอบการพิจารณาขอเงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้ากับ Funding Portal หรือคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) หรือเข้าใจง่ายๆ คือ เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด โดย 

 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อสินค้า เพื่อเรียกเก็บเงิน หลังจากส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ลงทะเบียนกับ Funding Portal เพื่อขอระดมทุนออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารหลักในการขอพิจารณา
 • Funding Portal ทำหน้าที่คัดกรองบริษัท ประเมินความเสี่ยง หากผ่านการพิจารณา Funding Portal จะยื่นข้อเสนอในการระดมทุนออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้กับเจ้าของธุรกิจ (SME)
 • เมื่อเจ้าของธุรกิจ (SME) ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง Funding Portal จะเปิดระดมทุนแก่นักลงทุน
 • เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมาย Funding Portal จะปิดการระดมทุน และโอนเงินให้บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) หรือบริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนเมื่อครบกำหนด 

Invoice Factoring กับ Invoice Financing เหมาะกับใคร?

เหมาะกับบริษัท SME หรือ Start up ที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ และ มีลูกหนี้การค้าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง  

เนื่องจากการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารอาจไม่ใช่ทางออกสำหรับ SME แหล่งเงินทุนในรูปแบบของ Invoice Factoring กับ Invoice Financing จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญและเป็นทางเลือกให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 Invoice Factoring กับ Invoice Financing ต่างกันอย่างไร?

หนึ่งปัจจัยที่ทำให้ SME ขาดสภาพคล่องคือการถูกยืดการชำระสินเชื่อการค้า หรือ เครดิตเทอม (Credit Term) จากลูกหนี้การค้า เพราะเมื่อสินค้าหรือบริการที่ขายไปแล้วยังไม่ได้รับเงิน การซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้าครั้งใหม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนที่มีไปก่อน ซึ่งก็หมายถึงความเสี่ยงที่ SME เองก็อาจมีโอกาสผิดนัดชำระเจ้าหนี้ของตน ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อไปอีกเป็นวงกว้าง 

ผลสำรวจของผู้ประกอบการ SME โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี 2020 พบว่า 96% ของการทำธุรกิจของไทยในรูปแบบ B2B มีการให้เครดิตเทอมแก่คู่ค้าที่ซื้อขายสินค้าและบริการร่วมกัน ดังนั้น เครดิตเทอม จึงมีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องรวมถึงการบริหารจัดการวงจรเงินสดของธุรกิจ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ธุรกิจสะดุด SME จำเป็นต้องหาแนวทางให้ลูกหนี้การค้าชำระค่าสินค้าและบริการตามกำหนดเพื่อสร้างกระแสเงินสดที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเตรียมตัวในกรณีที่ถูกผิดนัดชำระ

วันนี้ เราจะมาแนะนำ Invoice Factoring และ Invoice Financing ตัวช่วยในการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ให้เป็นเงินสด เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

Invoice Factoring คืออะไร?

Invoice Factoring หรือที่เรียกว่า “บริการรับซื้อหนี้การค้า” คือการขอสินเชื่อโดยการขายใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับผู้ให้บริการ Factoring หรือที่รู้จักในนาม Factor 

 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อสินค้า เพื่อเรียกเก็บเงิน หลังจากส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) นำใบแจ้งหนี้ไปขอสินเชื่อกับ Factor พิจารณา หากผ่านการพิจารณา เจ้าของธุรกิจ (SME) จะดำเนินการแจ้งโอนสิทธิ์การเป็นผู้รับเงินให้กับ Factor และเมื่อได้รับสิทธิ์การเป็นผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าของธุรกิจจะได้รับเงินจาก Factor  
 • บริษัทผู้ซื้อสินค้า จ่ายเงิน ให้กับ  Factor  เมื่อครบกำหนดชำระ (Credit term)

Invoice Financing คืออะไร?

Invoice Financing คือการใช้ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ยื่นประกอบการพิจารณาขอเงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้ากับ Funding Portal หรือคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) หรือเข้าใจง่ายๆ คือ เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด โดย 

 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทผู้ซื้อสินค้า เพื่อเรียกเก็บเงิน หลังจากส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) ลงทะเบียนกับ Funding Portal เพื่อขอระดมทุนออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยใช้ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารหลักในการขอพิจารณา
 • Funding Portal ทำหน้าที่คัดกรองบริษัท ประเมินความเสี่ยง หากผ่านการพิจารณา Funding Portal จะยื่นข้อเสนอในการระดมทุนออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้กับเจ้าของธุรกิจ (SME)
 • เมื่อเจ้าของธุรกิจ (SME) ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง Funding Portal จะเปิดระดมทุนแก่นักลงทุน
 • เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมาย Funding Portal จะปิดการระดมทุน และโอนเงินให้บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 • เจ้าของธุรกิจ (SME) หรือบริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนเมื่อครบกำหนด 

Invoice Factoring กับ Invoice Financing เหมาะกับใคร?

เหมาะกับบริษัท SME หรือ Start up ที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ และ มีลูกหนี้การค้าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง  

เนื่องจากการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารอาจไม่ใช่ทางออกสำหรับ SME แหล่งเงินทุนในรูปแบบของ Invoice Factoring กับ Invoice Financing จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญและเป็นทางเลือกให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
 • Home Improvement
 • Educational loans
 • Vacation Loan
 • Wedding Loans
 • Medical Fees
 • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
 • Interest ranging from 14%
 • Full funding within 72 hours
 • Transparent
Make Your Dreams Come True