ต้องการลุงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทางเลือกสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คืออะไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนขนาดเล็กและกลาง (SME) บน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเหมาะเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน เพราะมีหุ้นกู้ให้เลือกจากหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุด การลงทุนนี้ยังเป็นการมอบโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยแรงงานกว่า 10 ล้านคน

คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม คืออะไร

คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม หรือ Funding Portal มีหน้าที่คัดกรองผู้ขอออกหุ้นกู้ ประเมินแนวโน้มธุรกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยง และระดมทุนจากนักลงทุน

กำหนดการเสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถูกนำออกขายบน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม ทันทีโดยอัตโนมัตเมื่อผู้ขอออกหุ้นกู้ยอมรับรายละเอียดหุ้นกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง นักลงทุนที่ผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนจะได้รับแจ้งถึงหุ้นกู้ออกใหม่และสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้และลงทุนได้บน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนลงทุน


 

ทำไมนักลงทุนถึงเลือกลงทุนในหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ?


ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

 

อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

 


 

ค่าบริการต่ำ ลงทุนง่าย ผ่าน online

 

แพลตฟอร์มได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 

ทำไมนักลงทุนถึง

เลือกลงทุนในหุ้นกู้

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ?

 

 

ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

 

อัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

 

ค่าบริการต่ำ ลงทุนง่าย ผ่าน online

 

แพลตฟอร์มได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง(Crowdfunding) ลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง(Crowdfunding) ลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง(Crowdfunding) ลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง(Crowdfunding)

ประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 

ลงทุนระยะสั้น
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ชำระคืนครั้งเดียว (Amortizing Bonds)

หุ้นกู้ที่มีใบแจ้งหนี้การค้าของผู้ขอออกหุ้นกู้เป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย อินเวสทรี เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน (สูงสุด 180 วัน)

 

ลงทุนระยะยาว
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ชำระรายงวด (Bullet Bonds)

หุ้นกู้ที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

 

ลงทุนระยะสั้น
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ชำระคืนครั้งเดียว (Amortizing Bonds)

หุ้นกู้ที่มีใบแจ้งหนี้การค้าของผู้ขอออกหุ้นกู้เป็นหลักฐานในการขอออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย อินเวสทรี เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน (สูงสุด 180 วัน)

 

ลงทุนระยะยาว
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ชำระรายงวด (Bullet Bonds)

หุ้นกู้ที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ (สูงสุด 24 เดือน)

ลงทุนระยะสั้น หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ลงทุนระยะยาว หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

อินเวสทรีมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ดีนักลงทุนยังมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
ดังนั้นควรศึกษาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนลงทุน
 
ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทน อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 11% 1% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 14% 1% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 17% 1% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 19% 1% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 21% 1% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 1% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ
หมายเหตุ : • ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน
             • ค่าบริการนักลงทุนจะคิดจากยอดเงินต้นที่มีการชำระคืนในอัตรา 1% ต่อปี (ดูวิธีคำนวณได้ใน "คำถามที่พบบ่อย" ข้อ 10)

ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง


อินเวสทรีมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ดีนักลงทุนยังมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
ดังนั้นควรศึกษาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนลงทุน

 

ผลตอบแทนการลงทุน หุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

หมายเหตุ :
   • ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของท่าน
   • ค่าบริการนักลงทุนจะคิดจากยอดเงินต้นที่มีการชำระคืนในอัตรา 1% ต่อปี (ดูวิธีคำนวณได้ใน "คำถามที่พบบ่อย" ข้อ 10)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักลงทุน


 

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน

 

สถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

 

นักลงทุนผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test, Knowledge Test

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักลงทุน

คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นนักลงทุน

 

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุน

 

สถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์การลงทุน

 

นักลงทุนผ่านกระบวนการ KYC, Suitability Test, Knowledge Test
คุณสมบัตินักลงทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ขั้นตอนการลงทุน


ลงทะเบียน

กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

ทดสอบระดับความเสี่ยง

ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เริ่มลงทุน

ลงทุนผ่านแดชบอร์ดเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามผลการลงทุน

นักลงทุนติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน


ขั้นตอนการลงทุน

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

ทดสอบระดับความเสี่ยง

ทำแบบทดสอบระดับความเสี่ยงและความรู้ในการลงทุน

เริ่มลงทุน

ลงทุนผ่านแดชบอร์ดเมื่อได้รับอนุมัติเป็นนักลงทุนกับอินเวสทรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามผลการลงทุน

นักลงทุนติดตามสถานะการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผลการลงทุน

ขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ขอบคุณนักลงทุนที่ให้
ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

นักลงทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผ่านอินเวสทรี นักลงทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผ่านอินเวสทรี
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True