เงินทุนเพื่อธุรกิจ หรือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

แหล่งเงินทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทางเลือกสำหรับ SME ยุค Digital

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้

"เงินทุน" คือเส้นเลือดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของ SME การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นหนทางในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโต หรือต่อลมหายใจ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลักจากสถาบันการเงินยังมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดที่ SME จำนวนมากเข้าไปไม่ถึง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) จึงเป็นทางเลือกสำหรับ SME ยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME ก็จะต้องชำระค่าหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุน

อินเวสทรี ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอขาย ดำเนินการออกใบหุ้นกู้ จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

แหล่งเงินทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ทางเลือกสำหรับ SME
ยุค Digital

"เงินทุน" คือเส้นเลือดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของ SME การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นหนทางในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโต หรือต่อลมหายใจ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลักจากสถาบันการเงินยังมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดที่ SME จำนวนมากเข้าไปไม่ถึง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) จึงเป็นทางเลือกสำหรับ SME ยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME ก็จะต้องชำระค่าหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุน

อินเวสทรี ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอขาย ดำเนินการออกใบหุ้นกู้ จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

สินเชื่อ SME และ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ?

ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส


ได้รับเงินเร็ว

ง่ายๆบน Online


*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) แต่ละราย

ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส

ได้รับเงินเร็ว

ง่ายๆบน Online
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย
ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform) ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform)

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

อัตราดอกเบี้ย คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

อัตราดอกเบี้ย คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายตั้งแต่ 50,000.00 บาท - 100,000,000.00 บาท

0 บาท *

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง อายุหุ้นกู้คำนวณจากระยะเวลาในการจ่ายเงินบนใบแจ้งหนี้การค้า ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

ขั้นตอนง่ายๆ

สะดวก รวดเร็ว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

01

ลงทะเบียนผ่าน www.investree.co.th ผู้ขอเงินทุนกรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาอัตราดอกเบี้ย ผู้ขอเงินทุนพิจารณาดอกเบี้ย พร้อมยอมรับเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้

03

เสนอขายหุ้นกู้ อินเวสทรี ทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุน

04

ปิดการขายและรับเงิน ภายใน 2 วันนับจากวันปิดการขาย หรือหลังจากเอกสารสัญญาเสร็จสมบูรณ์

01

ลงทะเบียนผ่าน www.investree.co.th ผู้ขอเงินทุนกรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาอัตราดอกเบี้ย ผู้ขอเงินทุนพิจารณาดอกเบี้ย พร้อมยอมรับเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้

03

เสนอขายหุ้นกู้ อินเวสทรี ทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุน

04

ปิดการขายและรับเงิน ภายใน 2 วันนับจากวันปิดการขาย หรือหลังจากเอกสารสัญญาเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)


จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

คุณสมบัติของ
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง


จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้
ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดได้จากหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทใช้ Cookies ประเภท Analytics Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิ ภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และการปรับปรุง ซึ่งอาจเป็นส่วนที่บริษัทดำเนินการเอง หรือ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการดังกล่าวให้ โดยดำเนินการภายใต้ เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

ข้าพเจ้ายินดีที่จะติดต่อคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษและข้อเสนอล่าสุดจาก บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด คุณสามารถขอให้เราหยุดได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดคุกกี้

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description Duration
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย 2 ปี 3 เดือน 11 วัน 8 ชั่วโมง
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 1 ชั่วโมง
Cookie Domain Description Duration
_gat .investree.co.th คุกกี้นี้ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง 1 นาที
_ga .investree.co.th คุกกี้ _ga ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ 2 ปี
_gid .investree.co.th ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุชื่อ 1 วัน
_gat_UA-127163881-1 .investree.co.th รูปแบบของคุกกี้ _gat ที่กำหนดโดย Google Analytics และ Google Tag Manager เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพของไซต์ได้ องค์ประกอบรูปแบบในชื่อมีหมายเลขประจำตัวเฉพาะของบัญชีหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 1 นาที
_ga_YK42GMEZRK .investree.co.th คุกกี้นี้ติดตั้งโดย Google Analytics 2 ปี
Cookie Domain Description Duration
YSC .youtube.com คุกกี้ YSC ถูกตั้งค่าโดย Youtube และใช้เพื่อติดตามการดูวิดีโอที่ฝังบนหน้า Youtube session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com คุกกี้ที่กำหนดโดย YouTube เพื่อวัดแบนด์วิดท์ที่กำหนดว่าผู้ใช้จะได้รับอินเทอร์เฟซผู้เล่นใหม่หรือเก่า 5 เดือน 27 วัน

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True