คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

1. คุณสมบัติของนักลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นและตราสารหลักทรัพย์มาก่อน และเป็นนักลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงควรเป็นนักลงทุนที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณวุฒิในการช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการสมัครเป็นนักลงทุน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถสมัครใช้บริการของอินเวสทรี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ พร้อมจัดส่งเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการยืนยันตัวตน นอกจากนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุนจำเป็นต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) รวมถึง Knowledge Test เพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเบื้องต้น ทั้งนี้ การทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการรับรองว่าผู้ลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน และเป็นการประเมินว่าผู้ลงทุนรับทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนทุกประการ หลังจากที่นักลงทุนยอมรับข้อตกลงการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว Investree จะดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักลงทุนก่อนที่จะอนุมัติให้นักลงทุนสามารถทำการลงทุนผ่าน Investree

3. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เมื่อนักลงทุนได้รับการยืนยันเป็นนักลงทุนจากอินเวสทรีเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะสามารถทำการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ผ่าน Dashboard ของตนเอง โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดธุรกิจของผู้ขอออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับหรือการประเมินความเสี่ยงโดยอินเวสทรี อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนการเงิน ประวัติการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับอินเวสทรี ฯลฯ โดยเมื่อนักลงทุนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จะมีอีเมลยืนยันการจองซื้อถึงนักลงทุน ขั้นตอนการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อนักลงทุนทำการชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่นักลงทุนทำการจองซื้อ โดยเงินการจองซื้อของนักลงทุนจะได้รับการจัดเก็บรักษาโดยธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อซึ่งไม่ได้จัดเก็บไว้ที่อินเวสทรีแต่อย่างใด นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนการปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทาง Investree จะอีเมลแจ้งนักลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่ หากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่ประสบความสำเร็จกรณีมีผู้จองซื้อน้อยกว่า 80% ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาที่เสนอขาย หรือเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเอาเปรียบนักลงทุน (fraud protection) ทางอินเวสทรี จะดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อคืนเงินค่าจองซื้อแก่นักลงทุนต่อไป

4. การติดตามผลการลงทุนและการชำระเงินคืนของผู้ขอออกหุ้นกู้

นักลงทุนสามารถทำการติดตามสถานะการลงทุน และการรับชำระคืนเงินจากผู้ขอออกหุ้นกู้ผ่าน Dashboard ของตนเองได้ทุกขณะ

5. ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความเสี่ยงที่เกิดจากประเภทของคราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านบริการอินเวสทรี มิใช่การฝากเงิน และเป็นการลงทุนที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับการชำระคืนล่าช้า หรือไม่ได้รับการชำระคืนทั้งหมดเนื่องจากผู้ขอออกหุ้นกู้ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากนี้ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง ดังนั้น นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน ทั้งนี้ แม้อินเวสทรี จะทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ขออกหุ้นกู้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยของผู้ขอออกหุ้นกู้ ไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะปราศจากความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง และไม่ควรอาศัยการจัดอับดับเป็นหลักในการตัดสินใจ นอกจากนี้ นักลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เช่น หุ้นกู้ชำระงวดเดียวจากหน้า FAQ ของอินเวสทรี นักลงทุนจะสามารถทำการพิจารณาข้อมูลของผู้ขอออกหุ้นกู้จากหนังสือชี้ชวน (Factsheet) ที่สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ขอออกหุ้นกู้แต่ละราย เช่น รายละเอียดของธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการระดมทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอินเวสทรี อัตราผลดอกเบี้ย วันที่เสนอขาย วันครบกำหนดชำระ อายุหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ข้อมูลทางการเงิน ขั้นตอนการติดตามการชำระ วิธีการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7. ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย

นักลงทุนรายบุคคลจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่เกินกว่า 100,000 บาทต่อ 1 หุ้นกู้ และไม่เกิน 1,000,000 บาทในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมมูลค่าการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไปแล้ว) ตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะจะสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยไม่จำกัดจำนวน

8. อัตราผลตอบแทนที่อาจได้รับ

อัตราผลตอบแทนรายปีที่นักลงทุนอาจได้รับนั้น เป็นอัตราผลตอบแทนรายปี ซึ่งยังไม่หักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บในการโอนเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่างที่ 1 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระครั้งเดียว อายุ 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 14% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับคือ 230.14 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 185.62 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ลงทุน 10,000 บาท ในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชำระรายงวด ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 15% ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจนถึงวันครบกำหนดคือ 899.88 บาท ก่อนหักภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (15% สำหรับบุคคลธรรมดา และ1% สำหรับนิติบุคคล) และค่าธรรมเนียมการโอน (10-20 บาท) ซึ่งกรณีของบุคคลธรรมดาจะได้ผลตอบแทน 644.90 บาท หลังหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนรวม 12 เดือนเท่ากับ 120 บาท

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุน

9. สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้ตลอดเวลา จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่การระดมทุนจะปิดการเสนอขาย ซึ่งระยะเวลาการเสนอขายนั้นจะประกาศให้นักลงทุนทราบในรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (Factsheet) และผ่าน Dashboard ของนักลงทุน การเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถือเป็นผลสำเร็จเมื่อ (1) มีผู้จองซื้อตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายภายในระยะเวลาการเสนอขายที่ประกาศไว้ตอนต้น หรือ (2) กรณีที่มีการจองซื้อครบตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขาย (Early Closing) ในกรณี Early Closing ทางอินเวสทรี จะอีเมลแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันปิดการระดมทุนใหม่เพื่อที่นักลงทุนจะยังสามารถทำการยกเลิกการลงทุนได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายใหม่

10. คำเตือนความเสี่ยงว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจมีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากช่องทางในการเปลี่ยนมืออาจมีจำกัด

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นหุ้นกู้ ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีสภาพคล่องหรือตลาดรอง นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภท และไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนมากมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นหลัก

11. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอินเวสทรี

อินเวสทรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้นอินเวสทรี ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม อินเวสทรีจะไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และจะไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ในด้านการยืนยันตัวตน

12. การตรวจสอบอีเมล

นักลงทุนจะได้รับอีเมลจากอินเวสทรี ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากนักลงทุนไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของอินเวสทรี

13. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่นักลงทุนต้องการ

14. การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

นักลงทุนสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับอินเวสทรี ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯที่อีเมล [email protected] หรือผ่านไลน์ @investree_th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-258-6589

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True