Crowdfunding Platform

การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อินเวสทรี คือ ผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform)
คือใคร ?

อินเวสทรี คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ประโยชน์หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อินเวสทรี

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ อินเวสทรี

มอบโอกาสให้ SME พร้อมรับผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม อินเวสทรี โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

สรุปข้อมูลการออกหุ้นกู้

วงเงินการระดมทุน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับชำระคืน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทุน

จำนวนหุ้นกู้ที่ระดมทุนสำเร็จ

จำนวนหุ้นกู้
ที่อยู่ระหว่างการระดมทุน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย *

จำนวนวันที่ใช้ในการระดมทุน

* คำนวณจากอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทุกใบ อัตราผลตอบแทนจริงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถชี้วัดผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้ตรวจสอบ รับรองหรืออนุมัติเอกสารการลงทุน
Crowdfunding Platform

การลงทุนเพื่ออนาคต


การสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คือใคร ?
อินเวสทรี คือ ผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding Platform)


อินเวสทรี คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนด้วยช่องทางดิจิทัลในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เกี่ยวกับเรา

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง อินเวสทรี

 ประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านInvestree

สะดวกและรวดเร็ว

สามารถลงทะเบียนเป็น
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา

โปร่งใส

ไม่มีค่าบริการแอบแฝง

อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล

ทำไมจึงควรลงทุนกับ อินเวสทรี

มอบโอกาสให้ SME พร้อมรับผลตอบแทนตามความเสี่ยงของหุ้นกู้

ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและลงทุนที่ง่าย

สามารถลงทะเบียนและลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม อินเวสทรี โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย และที่ได้รับการวิเคราะห์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SME

วางแผนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง

นักลงทุนสามารถลงทุนและติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

สรุปข้อมูลการออกหุ้นกู้

วงเงินการระดมทุน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับชำระคืน
(ตั้งแต่ก่อตั้ง)

วงเงินหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทุน

จำนวนหุ้นกู้ที่ระดมทุนสำเร็จ

จำนวนหุ้นกู้
ที่อยู่ระหว่างการระดมทุน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย *

จำนวนวันที่ใช้ในการระดมทุน

* คำนวณจากอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงทุกใบ อัตราผลตอบแทนจริงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถชี้วัดผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้ตรวจสอบ รับรองหรืออนุมัติเอกสารการลงทุน
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True