แหล่งเงินทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

ทางเลือกสำหรับ SME ยุค Digital

ลงทะเบียนผู้ขอออกหุ้นกู้

"เงินทุน" คือเส้นเลือดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของ SME การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นหนทางในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโต หรือต่อลมหายใจ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลักจากสถาบันการเงินยังมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดที่ SME จำนวนมากเข้าไปไม่ถึง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) จึงเป็นทางเลือกสำหรับ SME ยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME ก็จะต้องชำระค่าหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุน

อินเวสทรี ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอขาย ดำเนินการออกใบหุ้นกู้ จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

แหล่งเงินทุน คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)
ทางเลือกสำหรับ SME
ยุค Digital

"เงินทุน" คือเส้นเลือดใหญ่ในการดำเนินธุรกิจของ SME การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นหนทางในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโต หรือต่อลมหายใจ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลักจากสถาบันการเงินยังมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดที่ SME จำนวนมากเข้าไปไม่ถึง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) จึงเป็นทางเลือกสำหรับ SME ยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ซึ่งถ้าหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูด นักลงทุนก็จะให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดหุ้นกู้ SME ก็จะต้องชำระค่าหุ้นกู้คืนให้กับนักลงทุน

อินเวสทรี ในฐานะ คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอขาย ดำเนินการออกใบหุ้นกู้ จนถึงการชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเมื่อครบกำหนด

ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ?

ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส


ได้รับเงินเร็ว

ง่ายๆบน Online


*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) แต่ละราย

ทำไม SME ต้องเลือกแหล่งเงินทุนผ่าน คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ?

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย* ที่เหมาะสมและโปร่งใส

ได้รับเงินเร็ว

ง่ายๆบน Online
*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการประเมินผลความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแต่ละราย

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยง

 
ระดับความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการ ความเสี่ยง
A+ 6% - 10% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำมาก
A 11% - 13% 3% - 5% ความเสี่ยงต่ำ
B 14% - 16% 3% - 5% ความเสี่ยงปานกลาง
C 17% - 18% 3% - 5% ความเสี่ยงสูง
C- 19% - 20% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงมาก
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ 21% - 26% 3% - 5% ความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย (Credit Scoring) ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดข้อมูลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

 

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า
แบบชำระครั้งเดียว

เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า แบบชำระครั้งเดียว

หากบริษัทคุณเป็นคู่ค้ากับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล และมี PO ใบอินวอยส์รอรับชำระ หรือสัญญาบริการ บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะสั้นแบบชำระคืนครั้งเดียว

รับเงินทุนสูงสุดถึง 80% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

เงินทุนจากหลากหลายใบแจ้งหนี้ และ วงเงินที่พร้อมใช้งาน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายตั้งแต่ 50,000.00 บาท - 100,000,000.00 บาท

0 บาท *

ยื่นขอออกหุ้นกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้การค้า

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง อายุหุ้นกู้คำนวณจากระยะเวลาในการจ่ายเงินบนใบแจ้งหนี้การค้า ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

เงินทุนเพื่อธุรกิจ แบบชำระรายงวด

หากบริษัทคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ซื้อหรือบำรุงอุปกรณ์ บริหารสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเพื่อรองรับในเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้คาดการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทคุณเหมาะกับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวแบบชำระคืนรายงวด

ผ่อนจ่ายสบาย เป็นรายงวด

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

มูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขาย

วงเงินหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่เสนอขายตั้งแต่ 100,000.00 บาท - 50,000,000.00 บาท

อายุหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดชำระรายเดือน

0 บาท *

อัตราดอกเบี้ยและยอดการชำระเงินที่ปรากฎอยู่ด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ต้องการเสนอขายเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่แท้จริง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงโดยอิงตามระบบของ อินเวสทรี

ขั้นตอนง่ายๆ

สะดวก รวดเร็ว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

01

ลงทะเบียนผ่าน www.investree.co.th ผู้ขอเงินทุนกรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาอัตราดอกเบี้ย ผู้ขอเงินทุนพิจารณาดอกเบี้ย พร้อมยอมรับเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้

03

เสนอขายหุ้นกู้ อินเวสทรี ทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุน

04

ปิดการขายและรับเงิน ภายใน 2 วันนับจากวันปิดการขาย หรือหลังจากเอกสารสัญญาเสร็จสมบูรณ์

01

ลงทะเบียนผ่าน www.investree.co.th ผู้ขอเงินทุนกรอกข้อมูล พร้อมเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทางอินเวสทรี ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)

02

พิจารณาอัตราดอกเบี้ย ผู้ขอเงินทุนพิจารณาดอกเบี้ย พร้อมยอมรับเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้

03

เสนอขายหุ้นกู้ อินเวสทรี ทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุน

04

ปิดการขายและรับเงิน ภายใน 2 วันนับจากวันปิดการขาย หรือหลังจากเอกสารสัญญาเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)


จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

คุณสมบัติของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

คุณสมบัติของ
ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง


จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด อย่างน้อย 1 ปี หรือ บริษัทมหาชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ทำธุรกิจกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและการพิจารณาเครดิตของ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ขอบคุณผู้ระดมทุนที่ให้
ความไว้วางใจกับ อินเวสทรี

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True