เรื่องราวของอินเวสทรี

อินเวสทรี เป็นผู้บุกเบิก คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ในการจับคู่ระหว่าง SME และนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

เรื่องราวของอินเวสทรี

อินเวสทรี เป็นผู้บุกเบิก คราวด์ฟันดิง แพลตฟอร์ม (Crowdfunding platform) ในการจับคู่ระหว่าง SME และนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

อินเวสทรี คือ

อินเวสทรี คือใคร


คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุน และช่วยให้ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัลในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เรากำลังขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัล

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

อินเวสทรี คือใคร


อินเวสทรี คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุน และช่วยให้ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัลในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เรากำลังขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัล

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
อิสระภาพทางการเงิน อินเวสทรี คือ

รู้จักกับทีมงานอินเวสทรี


อินเวสทรี บริหารงานโดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ในสายงานธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจ และธุรกิจการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน ทีมงานของเราร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่จะหลอมรวมประสบการณ์ของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเรา

ทีมงานอินเวสทรี

ส่งเสริมอิสรภาพทางการเงินสำหรับทุกคน


ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลื่องชื่อในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม มีทุนและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง แต่ก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ตรงที่ บ่อยครั้งระบบโครงสร้างด้านการเงินและกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ กลับสร้างช่องว่างในด้านการให้บริการทางการเงินกับบริษัทและผู้ประกอบการรายย่อย

อย่างไรก็ดี ด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้เรามีเครื่องมือที่จะสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว อินเวสทรี จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นั่นคือ การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของเรา อินเวสทรี จึงมุ่งหมายที่จะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ออมเงินและผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงภายใต้ระบบนิเวศแห่งความเชื่อมั่นที่โปร่งใส ทันทีที่เราตัดกระบวนการคนกลางที่ซับซ้อนและเชื่องช้าออกไป เราได้พบกับโลกที่ผู้ออมเงินได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ๆ ขณะที่ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นและประหยัดมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดรับกับความจำเป็นของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอีกด้วย

ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิก หลักการทำงานของเราคือการสร้างความเชื่อมั่น เติบโตอย่างมีคุณธรรม พร้อมไปกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับหุ้นส่วนของเราภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

ขอแสดงความนับถือ

วรกร สิริจินดา

ส่งเสริมอิสรภาพทางการเงินสำหรับทุกคน


ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลื่องชื่อในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม มีทุนและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง แต่ก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ตรงที่ บ่อยครั้งระบบโครงสร้างด้านการเงินและกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ กลับสร้างช่องว่างในด้านการให้บริการทางการเงินกับบริษัทและผู้ประกอบการรายย่อย

อย่างไรก็ดี ด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้เรามีเครื่องมือที่จะสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว อินเวสทรี จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นั่นคือ การออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของเรา อินเวสทรี จึงมุ่งหมายที่จะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ออมเงินและผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงภายใต้ระบบนิเวศแห่งความเชื่อมั่นที่โปร่งใส ทันทีที่เราตัดกระบวนการคนกลางที่ซับซ้อนและเชื่องช้าออกไป เราได้พบกับโลกที่ผู้ออมเงินได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ๆ ขณะที่ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายย่อยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นและประหยัดมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดรับกับความจำเป็นของผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอีกด้วย

ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิก หลักการทำงานของเราคือการสร้างความเชื่อมั่น เติบโตอย่างมีคุณธรรม พร้อมไปกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับหุ้นส่วนของเราภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

ขอแสดงความนับถือ

วรกร สิริจินดา

เราสร้างผลกำไรจากการทำงานอย่างไร

จากการทำงานอย่างไร

อินเวสทรี ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ อินเวสทรี ที่จะสร้างระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย
เราคิดค่าบริการผู้ขอออกหุ้นกู้และนักลงทุนในอัตราที่เหมาะสมตามที่ประกาศไว้

ทีมผู้บริหาร


นายวรกร สิริจินดา

Co-Founder & Chief Operating Officer

คุณวรกร มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงธนาคารพาณิชย์มามากกว่า 15 ปี โดยรับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการธนาคารเช่น เงินฝาก สินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารการเงิน การรับฝากทรัพย์สิน และระบบการเงินเพื่อการค้าต่างประเทศต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดของวรกรคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารธนชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการระบบธุรกรรมและสินเชื่อ วรกรจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Murray State University ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) จาก Portland State University และปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัทสุดา พุกกะณะสุต

Co-Founder & Chief Executive Officer

คุณณัทสุดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน มามากกว่า 18 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Executive Director ที่ บริษัท โกลด์แมนแซคส์ อเชีย (สิงคโปร์) โดยก่อนหน้า นั้น คุณณัทสุดาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี สำหรับการศึกษาปริญญาโทจาก Singapore Management University สาขา Wealth Management นอกจากนี้ ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเกียรตินิยมจาก Johns Hopkins University School of Advanced International Studies สาขา International Economics และปริญญาตรีจาก Georgetown University สาขา Government จากประเทศสหรัฐอเมริกา.

นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม

Head of Business Development

คุณสนันนาถเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นของประเทศไทยในด้านสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยมามากกว่า 20 ปี สนันนาถเป็นอดีต CEO บริษัท SG Capital ในเครือบริษัทซิงเกอร์ (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โดยที่ธนาคารไทยเครดิตฯ นั้น สนันนาถได้เป็นผู้ก่อตั้งการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่ม Micro-SME และกลุ่มรายย่อย และเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านสินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย สนันนาถมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ สนันนาถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก NIDA และ ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวแก้วกัลย์ ราชวัลลภานุสิษฐ์

Chief Technology Officer

คุณแก้วกัลย์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานธนาคารมากว่า 25 ปี ได้เริ่มงานกับธนาคารไทยทนุ อยู่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็คอิเลคทรอนิกส์ ECS ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารสมาชิก จากนั้นได้ย้ายมาพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็ค ให้กับธนาคารธนชาต และดูแลการพัฒนาระบบงาน การชำระเงิน (Payment) การบริหารเงินสด (CashMangement) การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ต่อมาได้เข้าร่วมในโครงการ National e-Payment พัฒนาระบบ PromptPay BulkPayment, PromptPay e-Wallet, Cross Bank BillPayment และ e-Donation และโครงการ Payment for Capital Market ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ก่อนมาได้เข้าร่วมเป็นทีมงานด้านเทคนิคในโครงการอินทนนท์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลอง แก้วกัลย์ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ทีมผู้บริหาร


นายวรกร
สิริจินดา

Co-Founder & Chief Operating Officer

คุณวรกร มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงธนาคารพาณิชย์มามากกว่า 15 ปี โดยรับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการและ ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการธนาคารเช่น เงินฝาก สินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารการเงิน การรับฝากทรัพย์สิน และระบบการเงินเพื่อการค้าต่างประเทศต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดของวรกรคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารธนชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการระบบธุรกรรมและสินเชื่อ วรกรจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Murray State University ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) จาก Portland State University และปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัทสุดา
พุกกะณะสุต

Co-Founder & Chief Executive Officer

คุณณัทสุดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน มามากกว่า 18 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Executive Director ที่ บริษัท โกลด์แมนแซคส์ อเชีย (สิงคโปร์) โดยก่อนหน้า นั้น คุณณัทสุดาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี สำหรับการศึกษาปริญญาโทจาก Singapore Management University สาขา Wealth Management นอกจากนี้ ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเกียรตินิยมจาก Johns Hopkins University School of Advanced International Studies สาขา International Economics และปริญญาตรีจาก Georgetown University สาขา Government จากประเทศสหรัฐอเมริกา.

นางสาวสนันนาถ
กุลไพศาลธรรม

Head of Business Development

คุณสนันนาถเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นของประเทศไทยในด้านสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยมามากกว่า 20 ปี สนันนาถเป็นอดีต CEO บริษัท SG Capital ในเครือบริษัทซิงเกอร์ (ประเทศไทย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โดยที่ธนาคารไทยเครดิตฯ นั้น สนันนาถได้เป็นผู้ก่อตั้งการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่ม Micro-SME และกลุ่มรายย่อย และเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านสินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย สนันนาถมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ สนันนาถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก NIDA และ ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวแก้วกัลย์
ราชวัลลภานุสิษฐ์

Chief Technology Officer

คุณแก้วกัลย์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานธนาคารมากว่า 25 ปี ได้เริ่มงานกับธนาคารไทยทนุ อยู่ในคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็คอิเลคทรอนิกส์ ECS ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารสมาชิก จากนั้นได้ย้ายมาพัฒนาระบบการเรียกเก็บเช็ค ให้กับธนาคารธนชาตและดูแลการพัฒนาระบบงาน การชำระเงิน (Payment) การบริหารเงินสด (CashMangement) การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ต่อมาได้เข้าร่วมในโครงการ National e-Payment พัฒนาระบบ PromptPay BulkPayment, PromptPay e-Wallet, Cross Bank BillPayment และ e-Donation และโครงการ Payment for Capital Market ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ก่อนมาได้เข้าร่วมเป็นทีมงานด้านเทคนิคในโครงการอินทนนท์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงิน ระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลอง แก้วกัลย์ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ cookie ข้อมูลเหล่านี้อาจเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่ท่านต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของ cookie บางประเภทได้ โปรดคลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน cookie อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าการปิดการทำงานของ cookie บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ยอมรับทั้งหมด

จัดการการกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์
รายละเอียดคุกกี้

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวเลือกของฉัน
Cookie Domain Description
XSRF-TOKEN www.investree.co.th คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Wix และใช้เพื่อความปลอดภัย
laravel_session www.investree.co.th laravel ใช้ laravel_session เพื่อระบุอินสแตนซ์ของเซสชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
_gat .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ได้รับการติดตั้งโดย Google Universal Analytics เพื่อจำกัดอัตราคำขอและจำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง
_ga .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งติดตั้งโดย Google Analytics จะคำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .investree.co.th คุกกี้เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ติดตั้งโดย Google Analytics คุกกี้ _gid จะเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุตัวตน

 

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issuer Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True